Μου άρεσε που ανακάλυψα.....

Μου άρεσε που ανακάλυψα.....
Μην σταματάς την εξερεύνηση. Όλο και κάτι άλλο μπορεί να σου αρέσει!!!

Εξερευνήστε:

Νομοθεσία

α. για την εύρυθμη λειτουργία τους!

Εγγραφές μαθητών-Προγράμματα σπουδών: 
1. Εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο: 
α) 3687/08 - Άρθρο 27
β)  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 7)  
γ) ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
δ) ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α΄
ε) Εγκύκλιος Υπουργείου για το Ολοήμερo Δημοτικό Σχολείο (2010)
στ) Εγκύκλιος Υπουργείου για το Ολοήμερo Δημοτικό Σχολείο (2009)
ζ) Ορισμός Προγραμμάτων Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ΦΕΚ 1471/2002, τ. Α'
η) Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ΄τάξη του δημοτικού σχολείου - Πρόγραμμα Σπουδών του αντικειμένου "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπ/ση" του Ολοήμερου Σχολείου - Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του Ολοήμερου, ΦΕΚ 1325/2003, τ. Α'
θ) Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας για την Ε΄& ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου, ΦΕΚ 1376/2005, τ. Α'
ι) Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων των 28 Ολοήμερων Πειραματικών Σχολείων, Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, ΦΕΚ 1139/2006, τ. Α' 
κ) Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο, ΦΕΚ 1507/2006, τ. Α'
λ) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), Φ. 12/620/61531 /Γ1/31-5-2010
μ) Γενίκευση εφαρμογής του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ΦΕΚ 1280/2005, τ. Β'
2. Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο:
α) Π.Δ. 200/98 (άρθρο 7)
β) ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
γ) Εγκύκλιος του Υπουργείου για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (2010)
δ) Εγκύκλιος του Υπουργείου για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (2009)
ε) Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία, ΦΕΚ 1507/2006, τ. Α'
στ) Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, ΦΕΚ 1420/2007, τ. Α'
3. Εγγραφές στα Πειραματικά Σχολεία:
α) Φ27/148/Γ1/160/95
β) ΦΕΚ 96/14-2-95
4. Εγγραφές Μαθητών:
α)  Πιστοποιητικό γέννησης-Ληξιαρχική πράξη, Φ6/81/Γ1/479/25-5-2001 
β)  Εγγραφή αδελφών μαθητών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, Φ6/152/Γ1/1205/3-9-1996
5. Ηλικία εγγραφής μαθητών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου: 
α) Ν. 2327/95
β) ΦΕΚ 156/95 τ.Α΄
6. Μετάφραση δικαιολογητικών:  Φ6/146/Γ1/990/5-10-98
7. Πρόσβαση ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στην Εκπ/ση: 
α) Ν. 3386/2005
β) ΦΕΚ 212/23-8-2005 τ.Α΄
       Μετεγγραφές μαθητών: 
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 8)
β) ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
      Αναζήτηση μαθητών: 
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11)
β) ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
      Θρησκεύματα - προσευχή: 
α) Για το Δημοτικό - Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13), ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
β) Για το Νηπιαγωγείο - Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11), ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
      Μεταφορά μαθητών: 
α) Μεταφορά μαθητών από τους Δήμους,  ΦΕΚ 1701/01-8-2001 τ.Β΄
β) Μεταφορά μαθητών ΠΕ - ΙΒ/6071/98, ΦΕΚ 932/31-8-98 τ.Β΄
γ) Περί εφοδιασμού ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων - οχημάτων - Αριθ.Α-ΟΙΚ 61368/6146,ΦΕΚ 1894/22-12-2004 τ.Β΄
      Αξιολόγηση Μαθητών: 
α) Π.Δ. 8/95, ΦΕΚ 3/10-1-1995 τ.Α΄
β) Π.Δ. 121/95, ΦΕΚ 75/18-4-1995 τ.Α΄
γ) Απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού από ενηλίκους, Φ7/131/Γ1/882/30-10-2001
δ) Χορήγηση αντιγράφου τίτλου σπουδών στους απολυόμενους μαθητές, Φ7/83/64805/Γ1/21-6-2002
ε) Τρόπος εξέτασης δυσλεκτικών μαθητών, Γ2/846/17-5-2000
στ) Αξιολόγηση μαθητών Α' τάξης, Φ7/193/Γ1/1238/4-12-1998
ζ) Αξιολόγηση μαθητών, Φ7/28/Γ1/186/12-10-1996
η) Αντιστοιχία - ισοτιμία τίτλων ξένων σχολείων, Φ815.4/Ε187/Ζ1/3467
θ) Επανάληψη τάξης, Φ7/15/Γ1/89/25-1-1996
ι) Αξιολόγηση μαθητών, Φ7/228/Γ1/1561/15-11-1996
κ) Απόκτηση τίτλου σπουδών δημοτικού σχολείου από όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, Φ7/352/Γ1/1031/23-8-1995
λ) Απώλεια τίτλου σπουδών, 116/53/Γ2/17-10-2007
      Επιλογή σημαιοφόρων: 
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13), ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
β) Συμμετοχή αλλοδαπών μαθητών στην επιλογή σημαιοφόρων, Γ1/219/2001, ΦΕΚ 277/16-3-2001 τ.Β΄
γ) Συμμετοχή των μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της φυσικής αγωγής στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, Φ.10/84/Γ1/480/2001, ΦΕΦΕΚ 863/6-7-2001 τ.Β΄
      Τσιγγανόπαιδες: 
α) Καθιέρωση κάρτας φοίτησης τσιγγανοπαίδων, ΦΕΚ 893/96 τ.Β΄
β) Φοίτηση τσιγγανοπαίδων, Φ4/127/Γ1_694/1-9-1999
γ) Εγγραφή και φοίτηση ΡΟΜΑ


       Ειδική Αγωγή: 
α) Ν. 3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση ατόμων με αναπηρία ή
με ειδικές εκπ/κές ανάγκες, ΦΕΚ 199/2008, τ. Α΄


       Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις: 
α) Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167/1985, τ. Α΄
β) Τροποποιητική διάταξη, Ν. 2517, ΦΕΚ 160/1997, τ. Α'
       Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας: 
α) Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/2007, τ. Α΄
       Νομικά-πειθαρχικά θέματα: 
α) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/1999, τ. Α΄
β) Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπ/κού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης, Π.Δ. 47/2006, ΦΕΚ 48/2006, τ. Α'
       Θέματα για εκπαιδευτικούς: 
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, Π.Δ. 50/1996, ΦΕΚ 45/1996, τ. Α΄
β) Π.Δ. 100/1997 (τροποποίηση του Π.Δ. 50/1996), ΦΕΚ 94/1997, τ. Α'
γ) Ν. 3848/2010, Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπ/ση και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 71/2010, τ. Α'
δ) Επιλογή στελεχών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπ/σης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 128/2006, τ. Α'
ε) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων, ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β'
στ) Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 267/2003, τ. Α'
ζ) Οργάνωση και λειτουργία της Β/θμιας Επαγκ. Εκπ/σης και άλλες διατάξεις (θέματα προσωπικού, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου κλπ.), ΦΕΚ 146/2006, τ. Α'
η) Άσκηση ιδιωτικού έργου επ'αμοιβή, Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας-γνωμοδοτήσεις- εγκύκλιοι


       Γενικά θέματα: 
α) Είσοδος εκπροσώπων των ΜΜΕ στα σχολεία, Εγκύκλιος Φ3/1207/Γ1/988/2000
β) Άδεια εισόδου σε σχολεία, Εγκύκλιος 49181/Γ2/2005
γ) Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων κλπ., Εγκύκλιος 144456/Γ2/2005
δ) Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, Εγκύκλιος 144456/Γ2/2005
ε) Δικαιώματα παιδιών-μαθητών, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους, Εγκύκλιος Φ.7/517/127893/2010


http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gifβ. 
http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif


http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΕΝΤΥΠΑ
1
Κανονική άδεια
Άρθρο 48 παρ. 4 του Ν. 3528/2007
10 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης (περισσότερα..., έντυπο)
2
Ειδικές άδειες: γάμου, θανάτου, εκλογική, δίκης
Άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 3528/2007
5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου, 3 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β' βαθμού (περισσότερα...)
3
Ειδική άδεια νοσήματος
Άρθρο 50 παρ. 2 του Ν. 3528/2007
22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί περιοδική νοσηλεία, βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down (περισσότερα...)
4
Ειδική άδεια αναπηρίας
Άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 3528/2007
6 εργάσιμες ημέρες σε υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
5
Άδεια για γέννηση τέκνου
Άρθρο 50 παρ. 1 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3801/2009
Στον πατέρα εκπαιδευτικό χορηγείται άδεια 2 ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2° έτος της ηλικίας του.
6
Άδεια αιμοδοσίας
Άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3528/2007
2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση συμμετοχής του υπαλλήλου σε αιμοδοσία (περισσότερα...)
7
Άδειες χωρίς αποδοχές
Άρθρο 51 του Ν. 3528/2007, άρθρο 16 περ.Ε' του Ν.1566/1985
1. Μέχρι 1 μήνα το χρόνο και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Προϊστάμενο.
2. Συνολικά έως 3 έτη για σοβαρούς λόγους μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ανατροφής παιδιού μέχρι 6 ετών χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 
3. Συνολικά μέχρι 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση σε υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει η Ελλάδα.
8
Άδειες μητρότητας: κύησης /λοχείας

Κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές
Άρθρο 52 του Ν.3528/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009
1. 2 μήνες άδεια κύησης και 3 μήνες άδεια λοχείας. Σε περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω η άδειαπροσαυξάνεται κατά 2 μήνες. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήναγια κάθε τέκνο πέραν του ενός. 
2. Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας μετά την εξάντληση της αναρρωτικής και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης. (περισσότερα..., έντυπο για άδεια κύησης, έντυπο για άδεια λοχείας)
9
Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις:
Συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου (εννεάμηνη) 

Γονική άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων
Άρθρο 53 του Ν. 3528/2007 & ΔΙΔΑΔ/Φ.53/ 1222/ΟΙΚ.20561
1. 9 μήνες άδεια για ανατροφή παιδιού έως 4 ετών σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου. Σε γονέα άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή με αναπηρία 67% και άνω η άδεια προσαυξάνεται κατά 1 μήνα. 
2. Έως 4 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 1 τέκνο που παρακολουθεί μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Έως 5 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 2 ή περισσότερα τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπ/σης και έως 6 ημέρες το χρόνο σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα εκπ/σης. (περισσότερα...)
10
Αναρρωτικές άδειες: 
Ανά τρίμηνο
Ανά εξάμηνο 
Βραχυχρόνιες
Άρθρα 54,55 και 56 του Ν. 3528/2007
Τόσοι μήνες όσα τα έτη προϋπηρεσίας του υπαλλήλου αφαιρούμενης της αναρρωτικής που έχει λάβει την τελευταία πενταετία. Συνεχόμενη δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες. Για δυσίατα νοσήματα η δικαιούμενη άδεια προσαυξάνεται στο διπλάσιο. (περισσότερα..., έντυπο)
11
Άδεια υπηρεσιακής εκπ/σης
Άρθρο 58 του Ν. 3528/2007, άρθρα 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003, άρθρο 9 του Ν. 2986/2002
Χορηγείται σε υπαλλήλους που έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία και όταν ο χρόνος υπηρεσίας που απομένει είναι μεγαλύτερος του τετραπλάσιου χρόνου της άδειας. Διάρκεια έως τρία χρόνια για μεταπτυχιακές σπουδές και μέχρι τέσσερα για διδακτορική διατριβή.Συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο δημόσιο τριπλάσιο χρόνο της άδειας στο δημόσιο μετά τη λήξη της και για μια πενταετία στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα.
12
Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους
Άρθρο 59 παρ. 1 του Ν. 3528/2007
Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, διαγωνισμούς για υποτροφία, εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
13
Άδειες εξετάσεων
Άρθρο 60 του Ν. 3528/2007
20 εργάσιμες ημέρες (2 ημέρες για κάθε μάθημα) σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές σε ιδρύματα και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης. (περισσότερα...)
14
Άδεια για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες
Άρθρο 5 του Ν. 665/1977
Σε υπαλλήλους που ως αθλητές, προπονητές, συνοδοί, διαιτητές μετέχουν σε αγώνες εθνικών ομάδων.
15
Ειδική άδεια για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων - αθλητών
Αρ. 16117/7-6-2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 885 Τ. Β') & Ν.2725/1999
Σε υπαλλήλους - αθλητές του δημοσίου τομέα για συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες των ομάδων τους.
16
Άδειες αιρετών ΟΤΑ
Άρθρα 93 και 182 του Ν. 3852/2010
Ανάλογα με το αξίωμά τους χορηγείται ειδική άδεια ή απαλλαγή για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους.
17
Συνδικαλιστικές άδειες
Άρθρα 17 και 18 του Ν.1264/1982
Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα
 3 ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και 5 ημέρεςαν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.
18
Άδειες προσωπικού ΙΔΑΧ
Άρθρα 48-53, 54-56 του Ν. 3528/2007
Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 53 για τις κανονικές και λοιπές άδειες, καθώς και των άρθρων... (περισσότερα...)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1
Κανονική άδεια
Άρθρο 20 παρ. 8 του Π.Δ. 410/1988
7 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης (περισσότερα..., έντυπο, έντυπο για τους ΕΣΠΑ)
2
Ειδικές άδειες: γάμου, γέννησης τέκνου, θανάτου, εκλογική, δίκης
Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2003
5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου,2 εργάσιμες μέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου και 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφών. (περισσότερα... έντυπο,έντυπο για τους ΕΣΠΑ)
3
Ειδική άδεια νοσήματος
Π.Δ. 410/1988
22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο (11 με αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές) σε υπαλλήλους που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση.(περισσότερα... , έντυπο,έντυπο για τους ΕΣΠΑ)
4
Άδεια αιμοδοσίας
ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-4ΘΑ
Στους εθελοντές αιμοδότες χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση συμμετοχής τους σε αιμοδοσία.(περισσότερα..., έντυπο, έντυπο για τους ΕΣΠΑ)
5
Άδειες μητρότητας
Άρθρα 11 του Ν. 2874/2000
8 εβδομάδες άδεια κύησης και 9 εβδομάδεςάδεια λοχείας.(περισσότερα..., έντυπο,έντυπο για τους ΕΣΠΑ)
6
Αναρρωτικές άδειες
Άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα
Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους 15 ημέρες με αποδοχές που χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Μετά την εξάντληση των 15 ημερών και για σπουδαίο λόγο έχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών.(περισσότερα..., έντυπο, έντυπο για τους ΕΣΠΑ)
7
Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις
Άρθρο 9 του Ν.1483/1984, άρθρο 6 του Π.Δ. 193/1988
Έως 4 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 1 τέκνο που παρακολουθεί μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης. 
Έως 5 ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους που έχουν 2 ή περισσότερα τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπ/σης και έως 6 ημέρες το χρόνο σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα εκπ/σης.(περισσότερα..., έντυπο, έντυπο για τους ΕΣΠΑ)
8
Άδειες εξετάσεων
Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/1988, Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 5/5/2014, ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-4ΘΑ
14 εργάσιμες ημέρες (2 ημέρες για κάθε μάθημα) σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές σε ιδρύματα και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι σπουδές τους είναι για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας από αυτό που ήδη κατέχουν.(περισσότερα...,έντυπο, έντυπο για τους ΕΣΠΑ)

γ. Εκδρομές-επισκέψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΙΣ
Γενικά Νομοθεσία
- Ενημέρωση
(Παρακαλούμε η εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία που υποβάλλονται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας να έχουν πρωτοκολληθεί από τις σχολικές μονάδες)
Ημερήσια εκδρομή και διδακτικές επισκέψεις Δημοτικών και Νηπιαγωγείων
- Αίτηση ημερήσιας διδακτικής εκδρομής Δημ. Σχ.
- Αίτηση διδακτικής επίσκεψης Δημ. σχ. εντός νομού
- Αίτηση διδακτικής επίσκεψης Δημ. σχ. εκτός νομού
- Αίτηση διδακτικής επίσκεψης Νηπιαγωγείου
- Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου μεταφοράς
Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
- Αίτηση Βουλή
Μετακινήσεις μαθητών και εκπ/κών στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων
(Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπ/σης)
- Αίτηση μετακίνησης στο εσωτερικό με διανυκτέρευση

- Αίτηση μετακίνησης στο εσωτερικό χωρίς διανυκτέρευση

- Αίτηση μετακίνησης στο εξωτερικό

Σημείωση: Απαιτείται ηλεκτρονική αποστολή (στοemail της Δ/νσης μας) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτοκόλλου. Βασική προϋπόθεση αποστολής το πρόγραμμα να έχει λάβει έγκριση από τη Διεύθυνση.
Μετακινήσεις εκπ/κών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπ/κών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων (Comenius, Grundtvig, κλπ)
- Αίτηση έγκρισης Ευρωπαϊκών Προγρ/των

- Για μετακινήσεις στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Δραστηριοτήτων, καθώς και τα σχετικά έντυπα, υπάρχει σχετική ανάρτηση στη σελίδαhttp://kmaked.pde.sch.gr
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

·         Διαβιβαστικό με θετική εισήγηση του Δ/ντή- της Δ/ντριας Σχολικής Μονάδας ( Πρότυπο Διαβιβαστικό - Παράρτημα 1)   
·         Αίτηση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του σχολείου
( Έντυπο Αίτησης - Παράρτημα 2)
·         Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας
( Πρότυπο Πρακτικού - Παράρτημα 3 )
·         Έντυπα  προηγούμενων μετακινήσεων εκπαιδευτικών - Δικαιολόγηση τρόπου αναπλήρωσης ωρών- Αιτιολόγηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
( Παράρτημα 5 ) 
·         Επίσημη έγκριση και σύμβαση του προγράμματος από το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
·         Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή το φορέα υποδοχής.
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ KAI ΜΑΘΗΤΕΣ

·         Διαβιβαστικό με θετική εισήγηση του Δ/ντή- της Δ/ντριας Σχολικής Μονάδας. ( Πρότυπο Διαβιβαστικό - Παράρτημα 1)
·         Αίτηση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του σχολείου                                           
( Έντυπο Αίτησης - Παράρτημα 2 )
·         Αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας
·         Αντίγραφο  του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο να αναφέρονται: 
Α) η απόφαση του συλλόγου για την  έγκριση πραγματοποίησης της επίσκεψης
Β) ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
Γ) τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών
Δ)  το αναλυτικό πρόγραμμα μετακίνησης - διευκρίνιση μεταφορικού μέσου (ώρες/ μέρες /αριθμοί πτήσεων) και διαδικασία επιλογής του ταξιδιωτικού πρακτορείου
( 
Πρότυπο για Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς - Παράρτημα 6 
   Πρότυπο για Βεβαίωση πραγματοποίησης Μειοδοτικού        Διαγωνισμού - Παράρτημα 7 )
·         Βεβαίωση του Δ/ντή- της Δ/ντριας της Σχολικής Μονάδας ότι τηρεί στο γραφείο του/της  τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων & κηδεμόνων 
( Πρότυπο Βεβαίωσης - Παράρτημα  8 & 
   Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - Παράρτημα 9 )
·         Έντυπα  προηγούμενων μετακινήσεων εκπαιδευτικών - Δικαιολόγηση τρόπου αναπλήρωσης ωρών- Αιτιολόγηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 
( Παράρτημα 5)
·         Επίσημη έγκριση και σύμβαση του προγράμματος από το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο
·         Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή το φορέα υποδοχής
·         Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται πριν τις 6 π.μ. και μετά τις 10 μ.μ., υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών/τριών, όπου δηλώνουν ότι έχουν ενημερωθεί και συμφωνούν με τις ώρες των πτήσεων (αναγράφουν τους αριθμούς πτήσεων και τις ώρες αναχώρησης και άφιξης και ότι αναλαμβάνουν με δική τους ευθύνη τη μεταφορά των μαθητών/τριών από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία ). ( Yπεύθυνη Δήλωση ).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ , ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Η' ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) 

·         Διαβιβαστικό με θετική εισήγηση  του Δ/ντή - Δ/ντριας Σχολικής  Μονάδας     ( Πρότυπο Διαβιβαστικό - Παράρτημα 12 )        
·         Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό  και από το Δ/ντή-  τη Δ/ντρια του σχολείου, στο οποίο υπηρετεί. Εάν ο εκπ/κός συμπληρώνει ωράριο σε περισσότερα του ενός σχολεία, την αίτηση συνυπογράφουν οι Δ/ντές- Δ/ντριες όλων των σχολείων όπου διδάσκει ο αιτών/η αιτούσα. ( Πρότυπο αίτησης - Παράρτημα 11 )
·         Έντυπα  προηγούμενων μετακινήσεων εκπαιδευτικών - Δικαιολόγηση τρόπου αναπλήρωσης ωρών- Αιτιολόγηση συμμετοχής στο πρόγραμμα  ( Παράρτημα 5)
·         Επίσημη έγκριση και σύμβαση του προγράμματος από το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο
·         Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή το φορέα υποδοχής.
·          


Έγγραφα Υπουργείου


Έγγραφα Περιφερειακής Δ/νσης

Έντυπα
Attachments:
[ ]
37 kB
[ ]
43 kB
[ ]
46 kB
[ ]
24 kB
[ ]
42 kB
[ ]
49 kB
[ ]
27 kB
[ ]
27 kB
[ ]
34 kB
[ ]
73 kB
[ ]
40 kB
[ ]
41 kB
[ ]
48 kB


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του εποπτικού υλικού σε άλλο ιστολόγιο

Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στην τάξη σας μόνο.